MERAS SKELBIA KONKURSĄ Elektrėnų SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

MERAS SKELBIA KONKURSĄ Elektrėnų SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka-biudžetinė įstaiga ( įmonės kodas – 188207697), adresas: Draugystės g. 2, Elektrėnai;

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – bibliotekos) direktorius - savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovas,

Pareigybės lygis –A1.

Pareiginės algos koeficientas – 4,6 – 12,8

Paskirtis – organizuoja bibliotekos darbą, kad būtų įgyvendinami bibliotekos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos; užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir bibliotekos nuostatų, nustatyta tvarka priima ir atleidžia bibliotekos darbuotojus, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, skatina juos ir taiko drausminę atsakomybę, sprendžia kitus su darbo santykiais susijusius klausimus, tvirtina bibliotekos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir Elektrėnų savivaldybės biudžete bibliotekai patvirtintų lėšų darbo užmokesčiui, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos yra teisingi, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą bibliotekos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, tvirtina bibliotekos pajamų, išlaidų ir kitas sąmata, rengia metinę veiklos ataskaitą, finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia tvirtinti Elektrėnų savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka ir t.t;

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje;

2.turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautiniais susitarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą, gebėti juos pritaikyti praktikoje;

3. turi būti susipažinęs su Lietuvos bibliotekų sistema, bibliotekų veikla;

4 turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti bibliotekos darbą, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją, priimti optimalius sprendimus;

5. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą;

6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

7. turi būti atsakingas, kūrybiškas, iniciatyvus ir pareigingas;

8. turi būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme

 

Pretendentai  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);

5.savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą,

6. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją

7. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją

8. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją

Dokumentai renkami iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. įskaitytinai.

Pretendentų atranka įvyks 2019 m. rugpjūčio 28 d. 10.00 val., adresu: Elektrėnų savivaldybės administracija,

 I aukštas,109 kab., Rungos g. 5 , Elektrėnai;

Atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Pasiteirauti galima telefonu 8 528 58 009 arba el.p. jurgita.matkeviciene@elektrenai.lt.

BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.